KO SMO MI

Prospector DOO je konsultantski centar za razvoj antikorupcijskih politika u javnom i privatnom sektoru, edukaciju i podršku za sprovođenje mera u cilju boljeg funkcionisanja kompanija i insititucija  u zemljama zapadnog Balkana.

Tim Prospectora čine profesionalci sa značajnim iskustvom u sprovođenju istraživanja, formulisanju predloga javnih politika, strateških i planskih dokumenata, kao i kreiranju i sprovođenju obuka u oblastima antikorupcije i menadžmenta promena.  Želimo da našim znanjem i iskustvom pomognemo zainteresovanim kompanijama i institucijama u formulisanju efektivnih mera za otklanjanje ili smanjenje rizika u njihovom radu i kreiranju samoodrživih internih programa koji pomažu u rešavanju nepravilnosti.

Program etike i usklađenosti za privatni sektor

Program etike i usklađenosti uspostavlja jasne procedure u skladu sa standardima, propisima i potrebama poslovanja i bavi se profesionalnim i etičnim postupanjem zaposlenih

Program razvijanja i primene antikorupcijskih mehanizama i mehanizama dobrog upravljanja u javnom sektoru

Ovaj program usmeren je ka kreiranju javnih politika i sprovođenju mera za smanjenje rizika za nastanak korupcije u javnom sektoru.

Program edukacije iz antikorupcije

Pomoć zainteresovanim obrazovnim ustanovama u razvijanju i sprovođenju antikorupcijskih programa za studente i učenike.

0

Partnerstava

0

Projekata

0

Publikacija

VIZIJA

Naša vizija je da sve kompanije i institucije u zemljama regiona imaju samoodržive interne programe koji pomažu u rešavanju nepravilnosti, kreirane u skladu sa specifičnostima unutrašnje dinamike i okruženja u kome funkcionišu.

MISIJA

Naša misija je razvijanje odgovarajućih javnih politika u oblastima dobrog upravljanja i antikorupcije, odnosno formulisanje efektivnih mera za otklanjanje ili smanjenje rizika u funkcionisanju javnog i privatnog sektora.