PROCENA RIZIKANA LOKALNOM NIVOU

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLANOVI

Lokalni antikorupcijski planovi predstavljaju mehanizam za prevenciju korupcije i uvođenje načela dobrog upravljanja u rad institucija na lokalnom nivou. Njihov koncept zasnovan je na identifikovanju uzroka nastanka nepravilnosti i sprovođenju mera za njihovo otklanjanje. Primenom ovih planova i uspostavljanjem mehanizama za praćenje njihovog sprovođenja, opštine i gradovi bi trebalo da jačaju svoju otpornost na nastanak korupcije, odnosno kapacitete za ostvarivanje javnog interesa.

U periodu 2018-2021, Prospector tim je pružao kontinuiranu podršku opštinama i gradovima u izradi lokanih antikorupcijskih planova i realizaciji mera i aktivnosti iz ovih planova, koje su se ticale pripreme nacrta propisa, smernica i uputstava za primenu tih propisa i osmišljavanja i sprovođenja odgovarajućih obuka za zaposlene.


AKTIVNOSTI REALIZOVANE U SARADNJI SA STALNOM KONFERENCIJOM GRADOVA I OPŠTINA

  • Izrada strukture i sadržaja paketa podrške, koji je obuhvatao podršku sprovođenju mera i aktivnosti iz osam tematskih oblasti Modela lokalnog antikorupcijskog plana. U okviru ovog paketa, za potrebe opština i gradova pripremili smo modele akata o: prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata; upravljanju sukobom interesa zaposlenih; postupku unutrašnjeg uzbunjivanja; postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora lokalnog javnog preduzeća i kontroli prijema i realizacije donacija. Ove modele akata možete preuzeti klikom na link ili sa zvanične internet prezentacije Stalne konferencije gradova i opština.
  • Pružanje podrške opštinama i gradovima u izradi lokalnih antikorupcijskih planova i sprovođenju aktivnosti iz ovih planova – Naš tim je pružao podršku Gradu Zaječaru, u periodu januar – apirl 2019, i Opštini Požega, u periodu januar 2020-maj 2021, u izradi nacrta lokalnih antikorupcijskih planova, kao i pripremi propisa i edukativnih materijala i sprovođenju obuka za zaposlene u okviru realizacije aktivnosti iz ovih planova.
  • Osmišljavanje i sprovođenje obuka o upravljanju sukobom interesa i uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača za službenike iz 14 jedinica lokalne samouprave –  više informacija o obukama možete pogledati ovde

   

  Ove aktivnosti realizovane su u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština od avgusta 2018. do juna 2021. godine, u okviru sprovođenja projekta Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou.


AKTIVNOSTI REALIZOVANE U SARADNJI SA ORGANIZACIJOM TRANSPARENTNOST SRBIJA

 • Revizija lokalnih antikorupcijskih planova – Zbog potrebe da se lokalni antikorupcijski planovi učine primenjivijim, pružali smo podršku i u procesu revidiranja ovih dokumenata. Tako smo u periodu od decembra 2018. do decembra 2019. godine pomogli opštini Sjenica da unapredi svoj Lokalni antikorupcijski plan. Pored toga, naš tim je pružio stručnu podršku opštini Sjenica u procesu izbora članova radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana.

Ove aktivnosti realizovane su u saradnji sa organizacijom Transparentnost Srbija, u okviru sprovođenja USAID projekta za odgovornu vlast. Više detalja o ovim aktivnostima možete pogledati ovde.

OBLAST JAVNIH NABAVKI

U periodu mart – jun 2023. godine, Prospector tim je sproveo istraživanje i pripremio Izveštaj o proceni rizika u oblasti javnih nabavki na lokalnom nivou.

Cilj istraživanja bio je da što preciznije identifikujemo najznačajnije probleme u svim fazama ciklusa javnih nabavki na lokalnom nivou i na osnovu toga definišemo smernice za formulisanje mera za otklanjanje ili smanjenje tih problema. Ove smernice mogu da pomognu opštinama i gradovima da unaprede svoje kapacitete za praćenje javnih nabavki, a Kancelariji za javne nabavke da poboljša efikasnost eksterne kontrole na lokalnom nivou.

Analiza prikupljenih podataka ukazuje da rizici od zloupotreba i nepravilnosti u oblasti javnih nabavki na lokalnom nivou nastaju, pored ostalog, kao posledica neadekvatnih zakonskih i internih procedura, nedovoljnih kapaciteta, kao i nedostatka efikasnih alata i veština za praćenje i kontrolu.

U prvom poglavlju Izveštaja predstavljene su glavne rizične tačke u svim fazama procesa javnih nabavki i prikazi najčešćih oblika nepravilnosti u ovim procesima na lokalnom nivou. Drugo poglavlje čine kontrolne liste – prikazi: 1) okolnosti koje podstiču ili omogućavaju da dođe do manifestovanja identifikovanih nepravilnosti, 2) smernica za formulisanje mera za otklanjanje ili smanjenje prikazanih okolnosti, i 3) subjekata koji bi bili odgovorni za realizaciju ovih mera.

Izveštaj je pripremljen u okviru realizacije USAID-ovog Projekta za unapređenje javnih nabavki.