REFERENCE I PARTNERSTVA

USAID

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i učini ih odgovornijim prema građanima. Programi USAID u oblasti borbe protiv korupcije usmereni su na unapređenje kapaciteta nezavisnih institucija, kako bi vršile svoj mandate i pomoć lokalnim vlastima da usvoje transparentniju praksu. Prospector tim je bio angažovan na sprovođenju različitih aktivnosti u okviru USAID Projekta za odgovornu vlast u periodu od 2018. do 2022. godine. Ove aktivnosti ticale su se, pored ostalog, pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u izradi, sprovođenju i praćenju sprovođenja lokalnih antikorupcijskih planova, kao i pomoći Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u osmišljavanju, organizovanju i sprovođenju teorijskog I praktičnog dela rada Pravne klinike za antikorupciju. Od februara 2023. godine, Prospector tim je angažovan na realiziciji više aktivnosti u okviru USAID Projekta za unapređenje javnih nabavki. Ove aktivnosti obuhvataju, pored ostalog, izradu Izveštaja o proceni rizika u oblasti javnih nabavki na lokalnom nivou i Priručnika sa smernicama za službenike za javne nabavke u oblasti jačanja integriteta

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji doprinosi unapređenju bezbednosti građana u skladu sa demokratskim principima i poštovanjem ljudskih prava kroz istraživanje, javno zastupanje, razvoj zajednice i obrazovanje. Od avgusta 2018. godine, Prospector tim je sarađivao sa BCBP u sprovođenju više istraživanja i edukativnih aktivnosti. U okviru ove saradnje, 2018. godine, Prospector tim je pripremio analizu "Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan-Pravna analiza zaštite uzbunjivaca u policijskim službama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu".

CMS

Petrikić & partneri AOD u saradnji sa CMS Reich-Rohrvig Hainz („CMS Beograd“) je kancelarija CMS-a u Srbiji. CMS Beograd je prva međunarodna advokatska kancelarija koja je osnovana u Srbiji, 2000. godine. CMS Beograd predstavlja jednu od vodećih advokatskih kancelarija u oblastima korporativnog/kompanijskog prava, bankarskog i finansijskog prava, kao i prava konkurencije. Tokom 2019. godine, Prospector tim je sarađivao sa CMS Beograd u dizajniranju i sprovođenju više seminara za predstavnike kompanija u oblastima borbe protiv korupcije i jačanja poslovnog integriteta u privatnom sektoru.

Pravni skener

Pravni skener je nevladina organizacija koja kao svoj osnovni cilj ima zaštitu prava građana. Tokom 2018. i 2019. godine, Prospector tim je sarađivao sa organizacijama Partneri za demokratske promene Srbija, Pravni skener i Biro za društvena istraživanja na realizaciji projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji. U okviru ove saradnje, Prospector tim je pripremio dve analize sa preporukama: "Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja: Pravni okvir i praksa" i "Donacije organima javne vlasti: Transparentnost i pristup informacijama od javnog značaja".

Stalna konferencija gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština predstavlja udruženje gradova opština i gradskih opština u Srbiji. U periodu od avgusta 2018. do juna 2021. godine, Prospector tim je sarađivao sa Stalnom konferencijom gradova i opština na sprovođenju projekta Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou. U okviru ove saradnje, Prospector tim je pružao kontinuiranu podršku opštinama i gradovima u izradi lokanih antikorupcijskih planova i realizaciji mera i aktivnosti iz ovih planova, koje su se ticale pripreme nacrta propisa, smernica i uputstava za primenu tih propisa i osmišljavanja i sprovođenja odgovarajućih obuka za zaposlene.

Transparentnost Srbija

Transparentnost Srbija je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija posvećena borbi protiv korupcije u Srbiji i predstavlja deo mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International. Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa, kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe. Od avgusta 2018. godine, Prospector tim je sarađivao sa organizacijom Transparentnost Srbija u sprovođenju brojnih istraživanja i edukativnih aktivnosti vezanih za različite teme iz oblasti sprečavanja korupcije u javnom i privatnom sektoru, kao i u pružanju podrške jedinicama lokalne samouprave i kompanijama u ovoj oblasti.

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je samostalna, nevladina, nepolitička i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Bosne i Hercegovine. Njen rad je usmeren na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa domaće privrede sa inostranstvom, uključujući tu i partnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu. U decembru 2018. godine, na poziv Spoljnotrgovinske komore BiH, predstavnici Prospector tima su bili predavači na seminaru u Sarajevu, posvećenom etici u poslovanju za predstavnike kompanija.

Pravni fakultet Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ima više od dve decenije dugu tradiciju uspešnog obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u oblasti prava. U okviru Antikorupcijskog kursa za studente svih nivoa studija,2018. godine, Prospector tim je održao predavanja o osnovnim pojmovima u oblasti poslovne etike i usklađenosti u privatnom sektoru i rizicima za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u kompanijama.

Regionalna antikorupcijska inicijativa

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) je međuvladina regionalna organizacija, fokusirana na pitanja borbe protiv korupcije, koju čine devet država članica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Rumunija i Srbija. U okviru regionalnog programa Jugoistočna Evropa – Zajedno protiv korupcije, od marta 2021. do februara 2024. godine, Prospector tim je pružao kontinuiranu podršku Sekretarijatu RAI i nadležnim institucijama jurisdikcija u regionu u sprovođenju procene rizika korupcije i rizika korupcije u propisima na sektorskom nivou. Pored toga, Prospector tim je pružio podršku Sekretarijatu RAI u razvijanju online kursa "Procena rizika korupcije: Identifikovanje upravljanje rizicima".

UNODC

Više od dve decenije, Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) podržava države u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Od maja 2022. godine, članovi Prospector tima pružaju kontinuiranu podršku UNODC-u i institucijama jurisdikcija u regionu Jugoistočne Evrope u sprovođenju Regionalne mape puta za borbu protiv korupcije. Pored toga, od januara 2023. godine, članovi Prospector tima pružaju podršku UNODC i nadležnim institucijama u Srbiji u procesu uvođenja službenika za etiku i integritet u javnu upravu.

UNDP Srbija

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pomaže Srbiji da ispuni svoje međunarodne obaveze i zahteve potrebne za pristupanje Evropskoj uniji. Svojom ekspertizom, UNDP pruža podršku, pored ostalog, u oblastima Inkluzivan i održivi razvoj i Izgradnja i jačanje odgovorne i reprezentativne vlasti i institucija u službi ljudi. Tokom 2019. i 2022. godine, Prospector tim je sarađivao sa UNDP u okviru realizacije druge i treće faze projekta Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga. U okviru ove saradnje, tokom 2019. godine, Prospector tim je pružio podršku radu Nacionalnog ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji (GOPAC). Tokom 2022. godine, Prospector tim je pripremio i održao obuke za predstavnike organizacija civilnog društva o mehanizmima za sprečavanje korupcije na lokalnom nivou i njihovom praćenju.

Evropska unija i Savet Evrope

Projekat Evropske unije i Saveta Evope Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa u Srbiji realizovan je u periodu 2019-2022. Tokom 2021. i 2022. godine, u okviru ovog projekta, članovi Prospector tima su pripremili i sproveli napredne obuke predavača o prepoznavanju i zaštiti od neprimerenih uticaja na sudije i tužioce.

Svetska banka

U januaru 2020. godine, Svetska banka je pokrenula Inicijativu za unapređenje transparentnosti i odgovornosti u Srbiji. Inicijativa je imala za cilj da pruži podršku uspostavljanju delotvornog strateškog mehanizma za unapređenje u ovim oblastima, tj. platforme koja će uključiti sve ključne aktere iz javnog, civilnog i privrednog sektora. U periodu od januara 2020. do juna 2023. godine, članovi Prospector tima su pružili podršku uspostavljanju i radu Organizacionog odbora Inicijative i tematskih radnih grupa, fokusiranih na prethodno izabrane oblasti i mere za jačanje transparentnosti i odgovornosti javnog sektora.

Pravna klinika za antikorupciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pravna klinika za antikorupciju predstavlja poseban interaktivan metod obrazovanja za studente četvrte godine osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Cilj Pravne klinike je da informiše studente o temama vezanim za antikorupciju, ali i da putem specifičnih programa utiče na razvoj kritičkog mišljenja i povećanja svesti o osnovnim društvenim vrednostima. Studenti imaju priliku da kroz direktan susret sa profesionalcima u polju antikorupcije, kao i putem rada sa predstavnicima partnerskih institucija i organizacija, steknu uvid u funkcionisanje antikorupcijskih mehanizama u praksi. U periodu od 2019. do 2021, kao i tokom 2023. godine, naš tim je pružao podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u osmišljavanju, organizovanju i sprovođenju teorijskog i praktičnog dela rada Pravne klinike za antikorupciju,