DOKUMENTIISTRAŽIVANJA I PUBLIKACIJE

DOKUMENTI

  • Modeli akata o: prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata; upravljanju sukobom interesa zaposlenih u gradskoj/opštinskoj upravi; postupku unutrašnjeg uzbunjivanja; postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava i kontroli prijema i realizacije donacija lokalnoj samoupravi, 2019, Stalna konferencija gradova i opština
  • Donacije organima javne vlasti: Transparentnost i pristup informacijama od javnog značaja, oktobar 2019, Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener
  • Lokalni antikorupcijski plan grada Zaječara, 2019
  • Revidirani Lokalni antikorupcijski plan opštine Sjenica, 2019
  • Uvođenje službenika za etiku i integritet u javnoj upravi u Srbiji – Uporedna analiza sistema u Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji i Hrvatskoj i analiza nacionalnog normativnog okvira, 2019, Agencija za sprečavanje korupcije
  • Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu Republike Srbije, 2019, Agencija za sprečavanje korupcije
  • Izveštaj o rizicima korupcije u sektoru prosvete, 2020
  • Jačanje borbe protiv korupcije u Srbiji: prepoznavanje nedostataka i premošćavanje propusta u koordinaciji, oktobar 2020