PROCENA RIZIKAPROCENA. PODRŠKA. EDUKACIJA.

PROCENA RIZIKA

Prospector tim nudi sledeće usluge zainteresovanim institucijama, kompanijama, razvojnim partnerima i organizacijama civilnog društva:

 • sprovođenje procene rizika za nastanak različitih oblika nepravilnosti u pojedinačnim
  sektorima, oblastima, institucijama i kompanijama,
 • sprovođenje procene rizika korupcije u propisima;
 • podrška u procesu izrade dokumenata javnih politika na osnovu prethodno sprovedene
  procene rizika;
 • izrada modela propisa i pojedinačnih internih akata i procedura na osnovu prethodno
  sprovedene procene rizika;
 • priprema i sprovođenje programa obuka o primeni opšte procene rizika i procene rizika
  korupcije u propisima;
 • procena efekata sprovođenja politika, procedura i mera, formulisanih na osnovu
  prethodne analize rizika;
 • podrška u procesu unapređenja nacionalnih metodologija za sprovođenje opšte procene
  rizika od korupcije i procene rizika od korupcije u propisima.