ETIKA I INTEGRITETPROCENA. PODRŠKA. EDUKACIJA.

ETIKA I INTEGRITET

Prospector tim nudi sledeće usluge zainteresovanim institucijama i razvojnim partnerima u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru:

  • izrada istraživanja o primeni mehanizama za jačanje integriteta u javnom sektoru;
  • izrada smernica i priručnika za primenu mehanizama za jačanje integriteta u javnom sektoru (sprečavanje sukoba interesa, prijavljivanje i postupanje po prijavama nepravilnosti, primena i praćenje primene Kodeksa ponašanja, postupanje po pritužbama)
  • izrada modela propisa i internih procedura značajnih za jačanje integriteta u javnom sektoru (modeli propisa i internih procedura za upravljanje sukobom interesa,
  • postupanje po pritužbama, kontrolu prijema i realizacije donacija, prijavljivanje nepravilnosti i zaštitu uzbunjivača
  • izrada pojedinačnih internih akata i procedura za upravljanje sukobom interesa

Prospector tim nudi sledeće usluge zainteresovanim kompanijama i razvojnim partnerima u
oblasti etike i integriteta u poslovnom sektoru:

  • izrada istraživanja o poslovanju sa integritetom;
  • izrada/revizija Etičkog kodeksa, antikorupcijskih programa i politika kompanija;
  • izrada pojedinačnih akata i procedura kompanija (upravljanje sukobom interesa, prijava nepravilnosti i zaštita uzbunjivača, postupanja sa donacijama i poklonima, sporazumi o antikorupcijskom ponašanju sa kooperantima)
  • sprovođenje obuka menadžmenta i zaposlenih u kompanijama o etičkim standardima
  • rešavanju etičkih dilema, primeni antikorupcijskim smernicama, politika, propisa i internih akata, upravljanju rizicima od nepravilnosti, i slično