PROCENA RIZIKAKORUPCIJE U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE

U okviru regionalnog programa Jugoistočna Evropa – Zajedno protiv korupcije, od marta 2021. do februara 2024. godine, naš tim je pružao kontinuiranu podršku Sekretarijatu Regionalne antikorupcijske inicijative i nadležnim institucijama jurisdikcija u regionu u sprovođenju procene rizika korupcije i rizika korupcije u propisima na sektorskom nivou.

RIZICI KORUPCIJE ZA SEKTORE VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNIH PREDUZEĆA

U periodu oktobar 2021- mart 2022. godine, naš tim je sproveo detaljna istraživanja i pripremio:

Smernice sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za sektor visokog obrazovanja
Smernice sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za sektor javnih preduzeća

U prvom delu, dokumenti obrađuju najvažnije pojmove; međunarodne standarde i uporednu praksu u oblasti opšte procene rizika korupcije i procene rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća, kao i regionalne perspektive u kontekstu ovih sektora.

Drugi deo ovih dokumenata – kontrolne liste – sadrže preglede najčešćih rizika korupcije u identifikovanim oblastima i procesima u okviru tih oblasti. Pored toga, ove liste sadrže set kontrolnih pitanja koja se odnose na postojanje ili nepostojanje mera za smanjenje opisanih rizika korupcije. Odgovori na ova pitanja treba da pomognu nadležnima u proceni potrebe za intervencijama na sistemskom ili institucionalnom nivou.

Cilj ovih dokumenata jeste pružanje pomoći institucijama iz zemalja regiona u identifikovanju i smanjenju rizika korupcije u sektorima visokog obrazovanja i javnih preduzeća. Nadležna ministarstva, antikorupcijska tela i druge institucije u okviru ovih sektora mogu koristiti ove dokumente za razvoj normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih reformi, odnosno sprovođenje procene rizika korupcije na sektorskom ili institucionalnom nivou. Ujedno, korisnici mogu da upotrebe predloženi metodološki pristup u kontrolnim listama i prošire ih na dodatne rizične oblasti/procese ili da postojeće dopune dodatnim kontrolnim pitanjima.

OBUKE ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE

NACIONALNE OBUKE ZA PRIMENU SMERNICA SA KONTROLNIM LISTAMA ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE ZA SEKTORE VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNIH PREDUZEĆA

U periodu maj – oktobar 2022. godine, članovi našeg tima, Jovan Nicić, Ana Arsenijević Momčilović i Miloš Mojsilović, pripremili su i realizovali u saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative prilagođene obuke za primenu Smernica sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća u Tirani, Sarajevu, Podgorici i Skoplju. Na ovim obukama učestvovalo je ukupno 53 učesnika – predstavnika relevantnih institucija iz ovih jurisdikcija.

Opšti cilj obuka bio je razvijanje kapaciteta učesnika da u svom svakodnevnom radu primenjuju Smernice sa kontrolnim listama. Program obuka obuhvatao je:

 • upoznavanje sa konceptom i karakteristikama sektorske procene rizika korupcije, kao i koracima u njenom sprovođenju i glavnim preduslovima za uspešnu primenu;
 • predstavljanje Smernice sa kontrolnim listama;
 • prilagođene praktične vežbe tokom kojih su učesnici u manjim grupama imali prilike da primene Smernice sa kontrolnim listama na hipotetčkim slučajevima, uz podršku članova našeg tima.

REGIONALNA RADIONICA

REGIONALNA RADIONICA O PROCENI RIZIKA KORUPCIJE ZA SEKTORE VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNIH PREDUZEĆA

U saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative, naš tim je pripremio Regionalnu radionicu o proceni rizika korupcije za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća, koja je održana u Beogradu 4. aprila 2023. godine. Regionalna radionica okupila je 13 učesnika – predstavnika relevantnih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Na ovoj radionici, članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović, održali su sesije posvećene praktičnim smernicama za sprovođenje procene rizika korupcije u sektorima visokog obrazovanja i javnih preduzeća.

Opšti cilj Regionalne radionice bio je jačanje kapaciteta nadležnih institucija za sprovođenje sektorske procene rizika korupcije. Tokom radionice, predstavnici antikorupcijskih tela i nadležnih institucija za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća su imali prilike da razmene iskustva u oblasti procene rizika korupcije; testiraju sprovođenje Smernica sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije za ove sektore; razmene primere dobre prakse i naučene lekcije iz sprovođenja ovih dokumenata i dobiju praktične savete za njihovo dalje promovisanje u svojim jurisdikcijama.


ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA REGIONALNE RADIONICE

 • Smernice sa kontrolnim listama su jasni i lako primenljivi dokumenti, što se pokazalo i tokom praktičnih vežbi, kada su učesnici precizno identifikovali faktore rizike i definisali preporuke za njihovo otklanjanje ili smanjene.
 • Pored motivacije, za efikasno sprovođenje sektorske procene rizika korupcije, neophodna je i saradnja svih relevantnih aktera, uključujući tu nadležne institucije, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, nezavisne stručnjake i predstavnike medija.
 • Koordinaciju sprovođenja procesa sektorske procene rizika korupcije treba da vrši anti-korupcijsko telo i/ili resorno ministarstvo.
 • Kontrolne liste mogu biti adaptirane za procenu rizika korupcije u drugim sektorima. Pristup koji je korišćen prilikom izrade ovih dokumenata može biti od koristi i za potrebe pripreme novih nacionalnih antikorupcijskih strategija.
 • Potrebno je posvetiti veću pažnju proceni uticaja primene mehanizma procene rizika korupcije.
 • Proces sektorske procene rizika korupcije treba da bude kontinuiran.
 • Preporučljivo je sektorsku procenu rizika korupcije kombinovati i dopunjavati planovima integriteta.
 • Javno dostupan online kurs za procenu rizika korupcije, koji je naš tim pripremio u saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative, pogodan je za alat za pripremu budućih članova radnih grupa za sektorsku procenu rizika.

RIZICI KORUPCIJE U PROPISIMA ZA SEKTORE VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNIH PREDUZEĆA

U periodu oktobar 2021- mart 2022. godine, naš tim je sproveo detaljna istraživanja i pripremio:

Smernice sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije u propisima za sektor visokog obrazovanja

Smernice sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije u propisima za sektor javnih preduzeća

U prvom delu, ovi dokumenti obrađuju najvažnije pojmove; međunarodne standarde i uporednu praksu u oblasti procene rizika korupcije u propisima i procene rizika korupcije u propisima za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća, te rizike korupcije u procesu izrade propisa i normativne okvire za ove sektore u jurisdikcijama regiona.

Drugi deo ovih dokumenata – kontrolne liste – sadrže preglede mogućih regulatornih faktora rizika korupcije u propisima za sekore visokog obrazovanja i javnih preduzeća u zemljama regiona. Pored toga, kontrole liste sadrže i preporuke mera za ublažavanje identifikovanih regulatronih faktora rizika.

Cilj ovih dokumenata jeste pružanje pomoći zemljama regiona u identifikovanju i smanjenju/otklanjanju regulatornih faktora rizika korupcije u zakonima relevantnim za sektore visokog obrazovana i javnih preduzeća. Nadležna ministarstva, antikorupcijska tela, sve institucije u okviru ovih sektora i organizacije civilnog društva mogu koristiti ove dokumente kao podsetnik prilikom izrade novih ili izmene postojećih propisa za ove sektore. Ujedno, korisnici mogu da upotrebe predloženi metodološki pristup u kontrolnim listama i za sprovođenje procene rizika korupcije u propisima za druge sektore.

OBUKE ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE U PROPISIMA

NACIONALNE OBUKE ZA PRIMENU SMERNICA SA KONTROLNIM LISTAMA ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE U PROPISIMA ZA SEKTORE VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNIH PREDUZEĆA U JURISDIKCIJAMA U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE

U periodu maj – oktobar 2022. godine, članovi našeg tima, Jovan Nicić i Nemanja Nenadić, pripremili su i realizovali u saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative prilagođene obuke za primenu Smernica sa kontrolnim listama za procenu rizika korupcije u propisima za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća u Tirani, Sarajevu, Podgorici, Skoplju i Prištini. Na ovim obukama učestvovalo je ukupno 74 učesnika – predstavnika relevantnih institucija i organizacija civilnog društva.

Opšti cilj obuka bio je razvijanje kapaciteta učesnika da aktivno sprovode sektorsku procenu rizika korupcije u propisima, čime se doprinosi i jačanju ovog mehanizma u praksi zemalja regiona. Program obuke je obuhvatao:

 • upoznavanje sa konceptom i karakteristikama sektorske procene rizika korupcije u propisima;
 • predstavljanje Smernica sa kontrolnim listama, kao i glavnih kategorija regulatornih faktora rizika korupcije, uz korišćenje primera iz prakse;
 • prilagođene praktične vežbe tokom kojih su učesnici u manjim grupama imali prilike da primene Smernice sa kontrolnim listama na izvodima iz zakona koja regulišu sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća.

REGIONALNI SKUP

REGIONALNI SKUP O PROCENI RIZIKA KORUPCIJE U PROPISIMA ZA SEKTORE VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNIH PREDUZEĆA

U saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative, naš tim je pripremio Regionalni skup o proceni rizika korupcije u propisima za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća, koji je održan u Beogradu 5. aprila 2023. godine. Regionalni skup okupio je 18 učesnika – predstavnika relevantnih institucija i organizacija civilnog društva iz jurisdikcija regiona. Na ovoj radionici, članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Nemanja Nenadić, održali su sesije posvećene praktičnim smernicama za sprovođenje procene rizika korupcije u propisima za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća.

Opšti cilj Regionalnog skupa bio je jačanje kapaciteta nadležnih institucija i organizacija civilnog društva za sprovođenje sektorske procene rizika korupcije u propisima i podsticanje primene ovog mehanizma za otklanjanje/smanjenje potencijalnih nepravilnosti u praksi na osnovu zakonskih rešenja. Tokom skupa, predstavnici antikorupcijskih tela, nadležnih institucija za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća i organizacija civilnog društva su imali prilike da razmene iskustva u oblasti sektorske procene rizika korupcije u propisima; testiraju primenu kontrolnih lista za sprovođenje procene rizika korupcije u propisima za ove sektore, te razmene primere dobre prakse i naučene lekcije iz sprovođenja ovih dokumenata.


ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA REGIONALNOG SKUPA

 • Smernice sa kontrolnim listama su jasni i lako primenljivi dokumenti, što se pokazalo i tokom praktičnih vežbi, kada su učesnici precizno identifikovali regulatorne faktore rizika korupcije i definisali preporuke za njihovo otklanjanje ili smanjene.
 • Kontrolne liste mogu biti adaptirane za procenu rizika korupcije u propisima za druge sektore.
 • Potrebno je posvetiti veću pažnju proceni uticaja primene mehanizma procene rizika korupcije u propisima.
 • Procenu rizika korupcije u propisima ne treba primenjivati samo na nacrte i predloge propisa. Potrebno je znatno češće primenjivati ovaj mehanizam na važeće propise i podnositi inicijative za njihove izmene i dopune ili donošenje novih, u cilju otklanjanja identifikovanih regulatornih faktora rizika tokom primene postojećih pravila.
 • U proces izrade inicijativa za izmene i dopune ili donošenje novih propisa, važno je uključiti i stručnjake za sektor koji je predmet regulisanja.
 • Preporuke za izmene i dopune ili donošenje novih propisa moraju biti što konkretnije i dobro oblazložene.
 • Sve jurisdikscije treba da unaprede mehanizme za praćenje primene procene rizika korupcije u propisima, uključujući tu, pre svega, statistiku o stepenu ispunjenosti datih preporuka.

RADIONICE O PRIMENI KONVENCIJE UN

RADIONICE O PRIMENI KONVENCIJE UN PROTIV KORUPCIJE

Članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Nemanja Nenadić, pripremili su i održali sesije o proceni rizika korupcije i proceni rizika korupcije u propisima na tri godišnje UNODC radionice o primeni Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije – 2021, 2022. i 2023. godine. Na ovim radionicama učestvovalo je više od 100 predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora zemalja Jugoistočne Evrope.

U septembru 2021. godine, na radionici održanoj u Beogradu, Jovan Nicić i Nemanja Nenadić, održali su sesiju posvećenu preduslovima i izazovima za efikasno sprovođenje procene rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisma na osnovu iskustava iz regiona Jugoistočne Evrope.

U septembru 2022, na radionici održanoj u Kumboru, Crna Gora, Jovan Nicić i Nemanja Nenadić, održali su sesiju posvećenu konceptu i značaju sektorskog pristupa u proceni rizika korupcije i proceni rizika korupcije u propisima. Učesnici su imali mogućnost da dobiju informacije i diskutuju o različitim mogućnostima primene ovog pristupa proceni rizika korupcije i proceni rizika korupcije u propisima u regionu.

U septembru 2023, na radionici održanoj u Bečićima, Crna Gora, Jovan Nicić održao je sesiju posvećenu povezanositi procene rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisima, te primeni ovih preventivnih antikorupcijskih mehanizama iz perspektive javnog, privatnog i civilnog sektora. Tokom izlaganja, predstavio je znaćaj Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije za primenu procena rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisima, najvažnije međunarodne strandarde, kao i primere dobre uporedne prakse u primeni ovih mehanizama.

ANTIKORUPCIJSKA LETNJA ŠKOLA

18. Letnja škola Regionalne antikorupcijske inicijative za mlade antikorupcijske praktičare iz Jugoistočne Evrope, održana je od 3. do 7. jula 2023. godine u Sarajevu. U fokusu letnje škole bile su teme procene rizika korupcije i procene rizika korupcije u propisima, kao dva važna mehanizmima za sprečavanje korupcije. Letnju školu je pohađalo 13 učesnika – predstavnika antikorupcijskih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Moldavije, Rumunije i Severne Makedonije.

Članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović, pripremili su program i održali četiri sesije, posvećene proceni rizika korupcije i proceni rizika korupcije u propisima. Opšti cilj ovih sesija bio je razvijanje šireg razumevanja koncepata i metoda za sprovođenje procene rizika korupcije, odnosno procene rizika korupcije u propisima, kao i osnaživanje primene ovih mehanizama kod učesnika.

Tokom sesija posvećenih proceni rizika korupcije, učesnici su imali priliiku da saznaju više o procesima uključenim u primenu ovog mehanizma. Na osnovu pripremljene studije slučaja, učesnici su uspešno testirali primenu procene rizika korupcije, identifikujući probleme i predlažući mere za njihovo otklanjanje ili smanjenje.

Tokom sesija posvečenih proceni rizika korupcije u propisima, učesnici su stekli dodatna znanja o njenoj povezanosti sa drugim antikorupcijskim mehanizmima i ulozi u procesu izrade zakona. Učesnicima su predstavljane glavne kategorije regulatornih faktora rizika korupcije i smernice za definisanje mera za njihovo smanjenje/eliminisanje. Tokom praktične vežbe, učesnici su uspešno identifikovali i opisali regulatorne faktore rizika korupcije u konkretnom zakonu i pokazali razumevanje elemenata i principa primene procene rizika korupcije u propisima.

PROCENA RIZIKA KORUPCIJE: ONLINE KURS

ONLINE KURS ZA PROCENU RIZIKA KORUPCIJE

U saradnji sa Sekretarijatom Regionalne antikorupcijske inicijative, članovi Prospector tima, Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović, razvili su online kurs Procena rizika korupcije: Identifikovanje i upravljanje rizicima.

Kurs je fokusiran na pitanje upravljanja rizicima korupcije na institucionalnom nivou, kao mehanizma za sprečavanje korupcije i jačanje kulture integriteta i zasnovan je na nacionalnim i međunarodnim iskustvima u ovoj oblasti. Cilj kursa je da praktičarima pruži dodatna znanja i pomogne im da unaprede sprovođenje procene rizika korupcije u svom svakodnevnom radu. Imajući to u vidu, namenjen je, pre svega, profesionalcima iz javnog i civilnog sektora sa određenim iskustvom u radu, a može biti koristan i za predstavnike međunarodnih organizacija, akademske zajednice i studente iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Online kurs je javno dostupan na internet stranici Regionalne antikorupcijske inicijative