ETIKA I INTEGRITETU POSLOVNOM SEKTORU

ETIKA I INTEGRITET U POSLOVNOM SEKTORU

IZVEŠTAJ O PROCENI USLOVA ZA POSLOVANJE SA INTEGRITETOM U SRBIJI

Tokom 2020. godine, naš tim je pružio podršku organizaciji Transparentnost Srbija u izradi pojedinih delova Izveštaja o proceni uslova za poslovanje sa integritetom u Srbiji.

Ovo istraživanje je obuhvatilo 15 tematskih oblasti, 51 indikator i 139 indikatorskih pitanja.

Istraživanje je pokazalo da u Srbiji nisu u potpunosti obezbeđeni uslovi da privredni subjekti posluju sa integritetom. Takva situacija je manjim delom posledica nesavršenosti propisa, a znatno više nedovoljnog angažovanja državnih organa u njihovoj primeni. Kada je reč o merama za jačanje integriteta koje privredni subjekti primenjuju samostalno i dobrovoljno, postoji značajan prostor za unapređenje radi dostizanja standarda dobre prakse. Mediji i civilno društvo još uvek nedovoljno podstiču integritet poslovanja. Imajući to u vidu, postoji značajan prostor da se stanje poboljša kroz inicijative privatnog sektora i kroz njihovu saradnju sa državnim institucijama i civilnim društvom.

Radi stvaranja uslova za povećanje integriteta u poslovanju, Transparentnost Srbija je dala 40 preporuka za javni, privatni i civilni sektor.

Ceo izveštaj možete preuzeti sa sajta organizacije Transparentnost Srbija.

SMERNICE I MODELI AKATA ZA KOMPANIJE

Tokom 2021. godine, naš tim je pružio podršku organizaciji Transparentnost Srbija u izradi:

Smernica za pripremu i sadržaj antikorupcijskih programa kompanija
Smernica za regulisanje sprečavanja sukoba interesa i upravljanje sukobom interesa u kompanijama
Modela Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja za kompanije

Ovi dokumenti imaju za cilj da pomognu kompanijama da razviju svoje antikorupcijske programe i definišu pravila za sprečavanje sukoba interesa i razotrivanje slučajeva korupcije i nepravilnosti. Usvajanje i efikasna primena ovih programa i pravila doprinosi jačanju integriteta u poslovanju kompanija i, ujedno, sprovođenju preporuka iz Izveštaja o proceni uslova za poslovanje sa integritetom u Srbiji


RADIONICA O PRIMENI KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA PROTIV KORUPCIJE I INTEGRITETU U POSLOVNOM SEKTORU

Predstavnik Prospector tima, Jovan Nicić, bio je jedan od govornika na regionalnoj radionici posvećenoj primeni Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije i integritetu u poslovnom sektoru, odžanoj u Tirani, 10. i 11. maja 2022. godine. Radionica je okupila 20 predstavnika preduzeća, privrednih komora i poslovnih udruženja iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Tokom sesije posvećene razvijanju antikorupcijskih programa i jačanju integriteta u poslovnom sektoru, Jovan Nicić je predstavio najznačajnije međunarodne standarde i preporuke, kao i primere iz uporedne prakse zemalja Jugoistočne Evrope u ovoj oblasti. Posebno je istakao značaj prilagođavanja antikorupcijskih progama potrebama i strukturi svake pojedinačne kompanije, kao i okruženju u kojem posluje. Napomenuo je da su za efikasnu primenu ovih programa neophodni preduslovi posvećenost i podrška menadžmenta kompanije, uspostavljanje odgovarajućih kontrolnih mehanizama, njihovo promovisanje i edukacija zaposlenih. S druge strane, važnu ulogu imaju i privredne komore i poslovna udruženja, pre svega, putem usvajanja i objavljivanja antikorupcijskih standarda i kodeksa poslovne etike, promovisanja usvajanja antikorupcijskih programa kompanija i organizovanja obuka o poslovnoj etici i integirtetu za svoje članove.

Regionalnu radionicu organizovao je UNODC u saradnji sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom i Međunarodnom privrednom komorom Albanije.