Usluge

Program etike i usklađenosti za privatni sektor

Program etike i usklađenosti uspostavlja jasne procedure u skladu sa standardima, propisima i potrebama poslovanja i bavi se profesionalnim i etičnim postupanjem zaposlenih. Baziran je na:

 • analizi stanja: identifikacija i procena rizika za nastanak korupcije u rizičnim oblastima i rizičnim procesima rada kompanija,
 • definisanju mera za otklanjanje ili smanjenje identifikovanih rizika,
 • izradi i/ili izmeni dokumenata i procedura u cilju upravljanja identifikovanim rizicima,
 • proceni efekata sprovođenja mera za upravljanje identifikovanim rizicima,
 • pripremi programa i održavanju obuka o primeni i nadzoru nad primenom programa etike i usklađenosti za menadžment i zaposlene.

Program razvijanja i primene antikorupcijskih mehanizama i mehanizama dobrog upravljanja u javnom sektoru

Prospector pruža podršku javnom sektoru u vidu:

 • razvoja strateških i planskih dokumenata u oblasti dobrog upravljanja sa fokusom na jačanje integriteta i primenu antikorupcijskih mehanizama,
 • kreiranja metodologija za primenu antikorupcijskih mehanizama,
 • analize stanja: identifikacije i procene rizika korupcije u rizičnim oblastima i rizičnim procesima rada institucija,
 • definisanja mera za otklanjanje ili smanjenje identifikovanih rizika za nastanak korupcije u institucijama,
 • izrade i/ili izmene propisa i procedura u cilju upravljanja identifikovanim rizicima,
 • procene efekata sprovođenja mera za upravljanje identifikovanim rizicima,
 • pripreme programa i održavanja obuka o primeni antikorupcijskih mehanizama.

Program edukacije iz antikorupcije

 • Pomoć zainteresovanim obrazovnim ustanovama u razvijanju i sprovođenju antikorupcijskih programa za studente i učenike.
 • Organizovanje i sprovođenje obuka iz oblasti etike i etičkog liderstva kompanijama i institucijama.